BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1081/BGTVT-KHĐT
V/v: Đầu tư “dự án Cửu Long” theo hình thức BOT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ GTVT nhận được văn bản số 810/VPCP – KTN ngày 10/02/2009của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư “dự án Cửu Long” bằng hình thức BOT theovăn bản số 006/CV-THCTY ngày 22/01/2009 của một số doanh nghiệp. Sau khi nghiêncứu, Bộ GTVT có ý kiến đối với các dự án thuộc ngành GTVT như sau:

1. Về nguyên tắc, các dự án đầu tư xây dựng nói chung và cácdự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT nói riêng phải tuân thủ quy hoạch vàcác kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ GTVT khuyến khích cácdoanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng GTVT phù hợp với các quy hoạch, kếhoạch được duyệt, đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu để đề xuất đầu tư phùhợp.

2. Đối với các đề xuất cụ thể của các doanh nghiệp tại vănbản số 006/CV-THCTY ngày 22/01/2009:

a) Các dự án Đường cao tốc thuộc Trà Vinh, Đường cao tốcthuộc Sóc Trăng mà các nhà đầu tư đề xuất không có trong các quy hoạch pháttriển ngành GTVT đường bộ Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việcđầu tư xây dựng đường cao tốc là không phù hợp. Bộ GTVT đồng ý chủ trương đểcác nhà đầu tư chuẩn bị, đề xuất dự án đầu tư xây dựng các đường trên là đườngđịa phương theo hình thức BOT, trên cơ sở đó Bộ GTVT sẽ phối hợp với các địaphương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Các dự án cầu Cửu Long 1 bắc qua sông Cổ Chiên và cầu CửuLong 2 bắc qua sông Hậu nối liền QL60 hiện hữu (là cầu Cổ Chiên và cầu ĐạiNgãi), Bộ GTVT đồng ý đầu tư về mặt nguyên tắc, đề nghị các doanh nghiệp nghiêncứu để đề xuất đầu tư phù hợp với quy hoạch.

Trên đây là ý kiến của Bộ GTVT về kiến nghị của các doanhnghiệp đối với việc đầu tư “dự án Cửu Long” thuộc lĩnh vực GTVT, đề nghị Vănphòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ KH&ĐT, TC;
- TTr. Ngô Thịnh Đức;
- Công ty CP đầu tư Miền Nam (Số 4 – lô 4, khu dân cư Phi Long, đại lộ Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh, Khu đô thị mới thành phố Hồ Chí Minh);
- Lưu VT, KHĐT(2).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng