B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1081/BVTV-KD
V/v kiểm dịch thực vật dăm gỗ xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: CụcGiám sát quản lý về hải quan.

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được công văn số 514/GSQL-GQ1 ngày 02/6/2015 của Cục Giám sát quản lý về hải quan về việc kiểmdịch thực vật dăm gỗ xuất khẩu. Về vấn đề này, sau khi xem xét, Cục BVTV có ýkiến như sau:

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (Số 41/2013/QH13 )được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Tạikhoản 1, Điều 31 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật nêu rõ: Vật thể trong Danhmục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu phải được kiểm dịch vàcấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 1 của Thôngtư 30/2014/TT-BNNPTNT thì dăm gỗ, giường tủ, bàn ghế, đồ thủ công mỹ nghệ làsản phẩm của cây được sản xuất từ thân, cành cây gỗ nên là vật thể thuộc diệnkiểm dịch thực vật.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tế thì dăm gỗ vàgiường tủ, bàn ghế, đồ thủ công mỹ nghệ đã qua các công đoạn sản xuất như: bămhoặc ngâm tẩm, sấy, đánh bóng, sơn... về cơ bản đã loại trừ được nguy cơ mangtheo sinh vật gây hại nên sẽ không bắt buộc phải kiểm dịch thực vật khi xuấtkhẩu.

Vậy, Cục BVTV phúc đáp và đề nghị quý Cục phối hợp hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Thừa Thiên Huế;
- Các Chi cục KDTV vùng;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung