CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1081/CP-ĐMDN
V/v giải quyết lao động đôi dư ở Công ty Xi măng Hải Phòng

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (tờ trình số 1064/XMVN-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2002 và số 1363/XMVN-TCLĐ ngày 7 tháng 7 năm 2003); ý kiến của các Bộ: Lao động - Thương bình và Xã hội (Công văn số 2087/LĐTBXH-LĐVL ngày 30 tháng 6 năm 2003), Tài chính (Công văn số 7201TC/TCDN ngày 14 tháng 7 năm 2003) về việc cho phép Tổng Công ty Xi măng Việt Nam duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư của Công ty Xi măng Hải Phòng theo Nghị định số 41/002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ làm 3 lần, mỗi năm 1 lần trong giai đoạn từ năm 2003-2005 do Công ty vừa xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới vừa sản xuất tại Nhà máy Xi măng Hải Phòng cũ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ ở Công ty Xi măng Hải Phòng làm 3 lần, mỗi năm 1 lần trong giai đoạn năm 2003 - 2005;

2. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam chỉ đạo Công ty Xi măng Hải Phòng hàng năm tiến hành xây dựng phương án sắp xếp lao động theo quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng