TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1081/GSQL-TH
V/v thủ tục tạm xuất - tái nhập phương tiện quay vòng qua kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH ELEMATEC Việt Nam
(Đ/c: 308A, V-Tower, số 649 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 17072014 ngày 17/07/2014 của Công ty TNHH ELEMATEC Việt Nam về việc thủ tụchải quan tạm xuất - tái nhập phương tiện quay vòng qua kho ngoại quan, Cục Giámsát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khi thực hiện thủtục hải quan đưa hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất hoặc từ nội địa vào khongoại quan, các Công ty A, B, C, D phải làm thủ tục xuất khẩu đối với số hànghóa đó theo loại hình tương ứng. Riêng số hộp đựng bằng nhựa, các Công ty A, B,C, D phải làm thủ tục hải quan theo loại hình tạm xuất - tái nhập phương tiệnchứa hàng hóa theo phương thức quay vòng theo quy định tại khoản 3 Điều 54Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH ELEMATEC Việt Namđược biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,TH(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha