BỘ LAO ĐỘNG******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1081-LĐ-TL
V/v: Xếp lương cho cấp dưỡng, nhân viên, trực tiếp phục vụ cho  bệnh nhân ở các bệnh viện, bệnh xá.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 1964 

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các ông bộ trưởng các bộ,
- Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ,
- Cơ quan trực thuộc hội đồng chính phủ,
- Cơ quan đoàn thể trung ương,
- Các ông chủ tịch ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh,
- Các ông giám đốc sở, trưởng ty, trưởng phòng lao động,
- Ban thư ký tổng công đoàn việt nam,

 

Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 3361-TH ngày 9-12-1963 về việc xếp lương cho nhân viên phục vụ ở các nhà ăn tập thể, Bộ Lao động đã ra thông tư hướng dẫn thi hành chủ trương ấy.

Xét tính chất nghiệp vụ và vị trí công tác của những cấp dưỡng cho bệnh nhân ở các bệnh viện, bệnh xá, Bộ Lao động thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Y tế cho xếp những cấp dưỡng ấy theo bảng lương của nhân viên phục vụ nhà ăn tập thể.

Sau đây là mấy vấn đề cần chú ý:

1. Chỉ những cấp dưỡng, nhân viên phục vụ, tiếp phẩm, thủ kho ở các bếp trực tiếp phục vụ cho bệnh nhân ở các bệnh viện, bệnh xá mới được chuyển xếp lương.

2. Tiêu chuẩn, nguyên tắc xếp lương phải căn cứ vào sự quy định tại điểm 2 mục II trong thông tư số 13 ngày 23 tháng 7 năm 1964 của Bộ Lao động mà vận dụng cho sát với yêu cầu công tác nấu ăn ở bệnh viện,bệnh xá.

3. Tiền lương tăng thêm do việc chuyển xếp lương này do quỹ tiền lương đài thọ; đối với các bệnh viện, bệnh xá ở khu vực hành chính sự nghiệp thì các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh, các Bộ, cơ quan có bệnh viện, bệnh xá làm phương án theo mẫu kèm (1) gửi cho Bộ Lao động xét phân bổ thêm quỹ tiền lương.

4. Những người được chuyển xếp lương sẽ được hưởng lương mới từ ngày 1 tháng 6 năm 1964.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
 
 

Nguyễn Văn Tạo

 (1) Mẫu không đăng công báo.