NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1081/NHCS-KHNV
V/v điều hành kế hoạch đối với chương trình TD hộ cận nghèo

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sáchxã hội các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 củaThủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo; căn cứ chỉ tiêu kế hoạchtín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2013, ngày 12/4/2013, Tổng giám đốcNgân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chươngtrình tín dụng hộ cận nghèo năm 2013 cho các đơn vị.

Để thống nhất trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện kếhoạch tín dụng đối với hộ cận nghèo, Tổng giám đốc yêu cầu Giám đốc chi nhánhNHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch tăng tín dụng hộ cận nghèonăm 2013 đã được thông báo, khẩn trương tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổchỉ tiêu kế hoạch cho từng đơn vị trực thuộc để giải ngân đến các đối tượng thụhưởng theo quy định.

2. Cùng với việc triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởngdư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định của Tổng giám đốc giao,các chi nhánh rà soát, xây dựng và lập kế hoạch nhu cầu vốn cho vay hộ cậnnghèo theo chỉ đạo của Tổng giám đốc tại công văn số 597/NHCS-KHNV ngày13/3/2013 và công văn số 887/NHCS-KHNV ngày 02/4/2013.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình cho vayhộ nghèo và cho vay hộ cận nghèo tại từng thời điểm, các đơn vị (hội sở tỉnh/thànhphố, phòng giao dịch cấp huyện), nếu phát sinh nhu cầu chuyển nguồn vốn từ chươngtrình cho vay hộ nghèo sang chương trình cho vay hộ cận nghèo, báo cáo, trình TrưởngBan đại diện Hội đồng quản trị phê duyệt. Lưu ý, nguồn vốn thu hồi từ chươngtrình cho vay hộ nghèo là nguồn vốn thu nợ đối với hộ cận nghèo và những hộ vayđã thoát ngưỡng nghèo theo quy định, saukhi đã cân đối nguồn vốn cho vay những hộ nghèo đủ điều kiện chưa được vay vốn.

Tổng giám đốc cho phép các chi nhánh, căn cứ vào phê duyệt củaTrưởng Ban đại diện HĐQT, thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng giữachương trình cho vay hộ nghèo và chương trình cho vay hộ cận nghèo. Hàng quý,báo cáo số liệu điều chỉnh (nếu có) về Ban Kế hoạch nguồn vốn để tổng hợp.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH cáctỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phảnánh về Ban Kế hoạch nguồn vốn để báo cáo Tổng giám đốc xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Trưởng BKS;
- Các Phó TGĐ, KTT;
- Các Ban CMNV tại Hội sở chính;
- Sở giao dịch, TT Đào tạo, TT CNTT;
- Lưu: VT, KHNV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Vinh