BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1081/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh công cộng

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 289/CT-THDT ngày 16/02/2009 của Cục Thuếtỉnh Phú Yên về thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh công cộng, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 11a mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:"Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cưbao gồm các hoạt động thu, dọn, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lýnước thải".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế xem xét cụ thểđể hướng dẫn doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn