BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1081/TCT-PCCS
V/v: mất hóa đơn liên 2

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế TP. Cần Thơ

Trả lời công văn số 34/CT .AC ngày13/02/2007 của Cục thuế TP. Cần Thơ về việc xử phạt làm mất hóa đơn; Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ theo quy định tại điểm1.7b, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì tổ chức, cá nhân mua hàng làm mất hóa đơn liên 2 phải khai báo, lập biên bản về số hóa đơn bị mất với các cơ quan thuế.

2/ Trường hợp mất hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ 3 (đơn vị vận chuyển hàng hoặc đơn vị nhận chuyển hóa đơn - gửi hải quan bưu điện …) thì cơ quan thuế xem xét xử lý như sau:

- Nếu đơn vị vận chuyển do bên bán hàng thuê thì việc mất hóa đơn thuộc trách nhiệm bên bán hàng. Cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính bên bán hàng đối với hành vi làm mất hóa đơn và hướng dẫn bên bán hàng lập lại hóa đơn để giao cho khách hàng theo quy định.

- Nếu đơn vị vận chuyển do bên mua hàng thuê thì việc mất hóa đơn thuộc trách nhiệm bên mua hàng. Cơ quan thuế tiến hành xử lý theo quy định tại điểm 1.7b, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương