TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10813/CT-TTHT
V/v: điều chỉnh hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận Tân Bình
Địa chỉ: 450 Trường Chinh P.13, Quận Tân Bình

Trả lời Công văn số 9243/CCT-TTHT ngày 27/10/2011 của ChiCục về điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP.HCM có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Nghị Định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của ChínhPhủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyếtđịnh hành chính thuế;

- Căn cứ Nghị Định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 củaChính phủ quy định về hóa đơn
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT),

Căn cứ các quy định trên, theo trình bày tại Công văn9243/CCT-TTHT của Chi Cục về trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh thuế suất thuếGTGT sau khi cơ quan thuế có Quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở ngườinộp thuế, Cục Thuế TP thống nhất với ý kiến đề xuất của Chi Cục nêu tại Côngvăn 9243/CCT-TTHT .

Trường hợp người bán lập hóa đơn có thuế suất thuế GTGT thấphơn thuế suất quy định, nếu cơ quan thuế chưa phát hiện, chưa có quyết địnhkiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế và nếu người mua và ngườibán lập biên bản, lập hóa đơn điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT theo đúng quyđịnh thì bên bán căn cứ hóa đơn điều chỉnh kê khai thuế GTGT, bên mua kê khaikhấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp người bán không xác định được người muahoặc người mua không đồng ý trả thêm thuế GTGT thì người bán tự điều chỉnh kêkhai thuế GTGT theo thuế suất đúng quy định, không phải lập hóa đơn điều chỉnhđể người mua được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Cục Thuế thông báo để Chi Cục biết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- Lưu: (HC,TTHT)
2223/2011 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh