BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Nhập khẩu hàng mẫu để gia công
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
(Đ/c: Số 40/32 Quốc lộ 13 cũ, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 58/CV-PKD-14 ngày 22/8/2014 của Công ty CP May Sài Gòn 3 về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Quyết định số 80/2006/QĐ-BQP ngày 9/5/2006 của Bộ Quốc phòng thì mặt hàng quân trang, quân phục (đang được sử dụng cho các lực lượng vũ trang) thuộc mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thực hiện nhập khẩu hàng mẫu là hàng quân trang, quân phục đồng bộ sử dụng cho quân đội Mỹ (từ quần áo, quần áo chống đạn, cờ hiệu của Mỹ) để nghiên cứu thiết kế, tính toán năng lực sản xuất cho phù hợp để ký kết hợp đồng gia công cho nước ngoài, toàn bộ hàng mẫu nhập khẩu sau khi nghiên cứu được thực hiện tiêu hủy hoặc tái xuất ra nước ngoài thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 80/QĐ-BQP dẫn trên.
Đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 14/1/2014, Điều 3, Điều 8 Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính để thực hiện thủ tục thông quan cho lô hàng hàng mẫu nhập khẩu của Công ty May Gài Gòn 3 dẫn trên.
Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh