BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10819/GDTrH
V/v điều chỉnh tiêu chuẩn phổ cập bậc Trung học

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2004

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo đề nghị của các địa phươngvà căn cứ trên tình hình thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh điểm 3,điểm 4 mục V của công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 Hướng dẫn thực hiện phổcập giáo dục bậc Trung học như sau:

3) Đối với huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh

Huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học phải đạt các điềukiện sau:

a) Đơn vị đã đạt và duy trì đượcchuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS.

b) Có 90% trở lên số đơn vị cơsở được công nhận đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm kiểm tra; đốivới vùng kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn phải có 75% trở lên số đơn vị cơsở đạt chuẩn.

c) Có ít nhất 50% trở lên trườngtiểu học, 40% trở lên số trường THCS đạt chuẩn quốc gia; đối với vùng kinh tếkhó khăn và đặc biệt khó khăn phải có ít nhất 40% trở lên số trường tiểu học và30% trở lên số trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

d) Mỗi huyện, quận, thị xã,thành phố thuộc tỉnh có ít nhất 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, 1 trung tâmkỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên; đối vớivùng kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn thì có ít nhất 1 trường THPT đạtchuẩn quốc gia, 1 trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, 1 trung tâm giáodục thường xuyên.

4) Đối với các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương

a) Đơn vị đã đạt và duy trì đượcchuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS

b) Có 100% số huyện, thị xã,thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn phổ chập bậc trung học tại thời điểm kiểm tra.

Đề nghị các Ban chỉ đạo phổ cậpgiáo dục bậc trung học căn cứ vào tiêu chuẩn đã điều chỉnh này để đánh giá côngtác phổ cập tại địa phương.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, vụ GDTrH

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng