BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1081TCT/TS
V/v: C/s thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 318/CT-TB ngày22/3/2005 của Cục thuế tỉnh Kon Tum hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chínhsách thu về đất đai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 2c, Điều 6, Mục II, Nghịđịnh số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quyđịnh khi chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng củangười sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất:

“Đất nhận chuyển nhượng có nguồngốc là đất nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thutiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đấtnông nghiệp”.

Căn cứ quy định trên, trường hợpnếu hộ gia đình Ông A nhận chuyển nhượng 200m2 đất trong đó có 100m2đất ở và 100m2 đất vườn (đất nông nghiệp) nay Ông A được cơ quan Nhànước có thẩm quyền cho phép chuyển 100m2 đất vườn sang làm đất ở thìmức thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tínhtheo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Trường hợp nếu Ông A không chuyểnmục đích 100m2 đất nông nghiệp mà tiếp tục chuyển nhượng cho Ông B100m2 đất nông nghiệp, sau đó Ông B được cơ quan Nhà nước cho phépchuyền 100m2 đất nông nghiệp sang đất ở, thì thu tiền sử dụng đấttheo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnhKon Tum liên hệ với cơ quan Tài nguyên - Môi trường tỉnh, kiểm tra kỹ các hồ sơđể thực hiện chính sách thu về đất đai đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương