BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
V/v: Thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT theo quy định trong Thông tư 01/2014/TT-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ trong việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước, đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong nước của các cơ quan nhà nước và thúc đẩy sự phát triển sản xuất của các doanh nghiệp CNTT trong nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 08/4/2014. Thông tư đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, mục Văn bản quản lý/Văn bản QPPL, phần văn bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại địa chỉ: http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn bn QPPL.
Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu Thông tư nêu trên và tổ chức thực hiện việc ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước khi đầu tư, mua sắm sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, chỉ đạo các đơn vị chuyên trách về CNTT (đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc Sở Thông tin và Truyền thông (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc TW) thực hiện một số nội dung như sau:
- Tổ chức phổ biến nội dung Thông tư đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ngành hoặc địa phương mình để quán triệt thực hiện.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định trong Thông tư của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ngành hoặc địa phương mình.
- Gửi báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong Thông tư về Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 10 Thông tư.
- Tổ chức tổng hợp, thu thập thông tin và công bố sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước đạt tiêu chí ưu tiên đầu tư, mua sắm trong lĩnh vực, trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý để các cơ quan đơn vị tham khảo khi đầu tư, mua sắm.
- Thực hiện các nội dung khác theo quy định trong Thông tư.
Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo để Quý Cơ quan biết, thực hiện.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CNTT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ?