BỘ XÂY DỰNG

----------

Số: 1082/BXD-HĐXD

V/v: góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH công trình Trung Việt.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3643/SKHĐT-ĐKĐT ngày21/5/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH công trình cảng Trung Việt. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Lĩnh vực dịch vụ xây dựng là loại hình dịch vụ nghề nghiệp, không phải là loại hình đưa vốn vào Việt Nam để tạo ra tài sản, vì thế chỉ nên khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm về hoạt động xây dựng, đặc biệt là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Việt Nam chưa đảm nhận được. Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư đăng ký thành lập Công ty TNHH công trình cảng Trung Việt hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình cầu cảng, cảng biển, đê biển; nạo vét lòng sông, cửa biển là một (01) cá nhân quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc không có tài liệu chứng minh về trình độ, kinh nghiệm hoạt động dịch vụ xây dựng. Bộ Xây dựng cho rằng không nên khuyến khích thành lập doanh nghiệp này để hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, HĐXD (VQT 3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Phạm Khánh