TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1082/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH kiến trúc quy hoạch công trình RSP (Việt Nam)
Đ/chỉ: 151-151bis Võ Thị Sáu, P.6, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0303516481

Trả lời văn bản số 01-01/2014RSP ngày13/02/2014 của Công ty về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết b Điểm 1.2 Mục III phầnB Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT thì:

“Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng sốthuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cốđịnh) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuếGTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuếGTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối vớicác tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nướcngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm2010 Công ty phát sinh khoản tiền thanh toán phí tư vấn thiết kế qua ngân hàng chotổ chức nước ngoài, đã kê khai khấu trừ thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế thu nhậpdoanh nghiệp) theo quy định thì số thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoàilà số thuế GTGT đầu vào của Công ty được kê khai, khấu trừ (nếu có chứng từ,biên lai nộp thuế).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
339-4311/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga