BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1082/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 2338/UB ngày 12/11/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2874 TC/TCDN ngày 28/3/2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo qui định tại Nghị định số 26/CP ngày 25/5/1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với các công ty sau:

- Công ty Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau

- Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản Cái Đôi Vàm.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo qui định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau ra quyết định xếp hạng đối với các công ty nói trên và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT/BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng