BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1082/TCHQ-GSQL
V/v Giám sát hàng tái xuất qua điểm thông quan Nà Quân tỉnh Cao Bằng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 1796/HQCB-NV ngày 21/11/2014 củaCục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc giám sát hàng hóa tại khu vực cửa khẩu SócGiang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị thực hiện giám sát hàng hóa sang tảitại cửa khẩu Sóc Giang để tái xuất qua điểm thông quan Nà Quân: Đồng ý với đềxuất của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng cho hàng hóa kinh doanh TNTX đủ điều kiệnxuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan đã được UBND tỉnh Cao Bằng công bốtheo quy định tại công văn 1757/TTg-KTTH ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ,Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương, Thông tư 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014 của Bộ Tài Chính, được đưa vào khu vực kiểm tra,giám sát tại cửa khẩu Sóc Giang sang tải qua phương tiện nhỏ để tái xuất qua điểmthông quan Nà Quân.

2. Đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa thí điểmkinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Nà Lạn tại Quyết định số 5928/QĐ-BCTngày 21/8/2013 và Quyết định số 8948/QĐ-BCT ngày 28/11/2013 của Bộ Công Thươngtheo công văn số 748/TTg-KTTH ngày 27/5/2013; công văn số 124/VPCP-KTTH ngày07/01/2014, công văn số 5245/VPCP-KTTH ngày 11/7/2014, công văn số 10291/VPCP-KTTH ngày 23/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một sốcơ chế thí điểm phát triển biên mậu qua lối mở Nà Lạn tỉnh Cao Bằng, thực hiệngiám sát hải quan theo quy định tại Quyết định số 118/QĐ-HQCB ngày 16/5/2014 củaCục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

3. Về dự thảo Quy định giám sát hàng hóa từ khu vựccửa khẩu Sóc Giang tái xuất qua điểm thông quan Nà Quân yêu cầu đảm bảo các điềukiện sau:

a) Hàng hóa trong thời gian chuyển từ containersang phương tiện vận tải khác phải chịu sự giám sát trực tiếp của công chức hảiquan; Phương tiện để sang tải vận chuyển hàng hóa phải đảm bảo điều kiện niêmphong giám sát hải quan.

b) Việc giám sát sang tải vận chuyển hàng hóa ra điểmthông quan Nà Quân để tái xuất phải lập Biên bản bàn giao giữa bộ phận giám sáttại cửa khẩu Sóc Giang và bộ phận giám sát thực xuất tại điểm thông quan NàQuân (Biên bản bàn giao có đầy đủ nội dung thông tin về lô hàng, số niêm phong,kẹp chì, thời gian khởi hành, quãng đường, tờ khai tái xuất, số lượng containerthuộc tờ khai, số container, hàng hóa trong container đã sang tải qua bao nhiêuphương tiện, biển số...); Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang căn cứ các Biên bảnbàn giao đã được bộ phận giám sát tại điểm thông quan ký đóng dấu của công chứcphụ trách, xác nhận hàng hóa đã thực xuất để thanh khoản hồ sơ lô hàng theo quyđịnh.

c) Bổ sung vào điểm d 2 mục 2 phần II như sau:

Lô hàng đã xuất được một phần chỉ được xuất qua cửakhẩu Sóc Giang không được làm thủ tục chuyển cửa khẩu xuất theo Điều61 Thông tư 128/2013/TT-BTC .

4. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng:

- Tham mưu cho UBND tỉnh Cao Bằng xây dựng quy chếphối hợp giữa các ban, ngành trong địa bàn tỉnh (Hải quan, Biên Phòng, Công Anvà Ban quản lý cửa khẩu).

- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Chi cục Hảiquan cửa khẩu Sóc Giang, Đội kiểm soát hải quan căn cứ quy định tại Luật Hảiquan, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và các văn bản hướngdẫn thi hành để bố trí nhân lực, tổ chức quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽhàng hóa sang tải, phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa tái xuất qua điểmthông quan Nà Quân và làm thủ tục hải quan theo đúng quy định;

- Căn cứ Quy trình giám sát hải quan tại cửa khẩuđường bộ, đường sông ban hành kèm theo Quyết định 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 củaTổng cục Hải quan để hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung theo các nội dung yêu cầu nêutrên, Quyết định ban hành quy định giám sát hàng hóa từ cửa khẩu Sóc Giang táixuất qua điểm thông quan Nà Quân.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và giámsát tái xuất cho các lô hàng nếu phát sinh vướng mắc, yêu cầu báo cáo kịp thờivề Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để hướng dẫn thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (phối hợp thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh