TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1082 TCHQ/KTTH
V/v cử đồng chí Nguyễn Văn Lâm tham gia Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên,thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ,
- Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên,
- Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ,
- Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Do có sự điều chỉnh phân công nhiệm vụ của một số đồng chí lãnh đạo Văn Phòng Chính Phủ, được đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý, Văn Phòng Chính Phủ cử đồng chí Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Lâm làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Uỷ ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thay đồng chí Chủ nhiệm Nguyễn Công sự (đã được phân công phụ trách lĩnh vực công tác khác).

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh Tây Nam Bộ biết để liên hệ công tác./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao