TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1082/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hữu Nghị
165/65 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 003/HN-05 ngày 19/12/2005 của Công ty TNHH Hữu Nghị hỏi về việc khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Hữu Nghị xuất khẩu dép xốp sang Ukraine, hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện, thủ tục quy định tại điểm 1.2.d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC do hàng hóa xuất khẩu không đúng với chủng loại hàng hóa như đã thỏa thuận trong Hợp đồng thương mại nên hai bên (Công ty TNHH Hữu Nghị và Công ty “777” tại Ukranie) đã lập Biên bản thỏa thuận ngày 1/7/2005 để điều chỉnh giảm giá thanh toán của Hợp đồng thương mại đã ký kết thì trường hợp này Công ty TNHH Hữu Nghị được khấu trừ (hoặc hoàn) toàn bộ số thuế GTGT đầu vào tương ứng với số lượng hàng hóa đã xuất khẩu.

Công ty TNHH Hữu Nghị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của Hợp đồng thương mại cũng như Biên bản thỏa thuận giữa hai bên. Nếu sau này có bất cứ tài liệu nào chứng minh Công ty TNHH Hữu Nghị và bên mua có hành vi thông đồng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước thì Công ty TNHH Hữu Nghị sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Công văn này thay thế điểm 1 công văn số 4376/TCT-DNK ngày 1/12/2005 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hữu Nghị và Cục thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến