BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 10820/TCHQ-KTSTQ
V/v: Tái xuất và xử lý nợ thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.
Trả lời công văn số 775/HQKH-NV ngày 17/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫnvề thủ tục tái xuất máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định và xử lý tiền nợ thuế của Công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục tái xuất hàng hóa:
Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; điểm 4, mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại thì số máy móc, thiết bị do Công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 02/NK /ĐT/BN ngày 17/8/2009 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Ba Ngòi - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa không thuộc trường hợp thanh lý theo hướng dẫn tại Thông tư này. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty xin phép Bộ Công thương để được táixuất hàng hóa theo quy định.
2. Về việc xử lý số tiền thuế nợ quá hạn:
Trường hợp Công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long được Bộ Công thương cho phép tái xuất số hàng hóa đã nhập khẩutheo tờ khai số 02/NK/ĐT/BN ngày 17/8/2009 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Ba Ngòi - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tại thời điểm xuất khẩu ngoài khoản nợ thuế của tờ khai 02/NK/ĐT/BN Công ty không còn khoản nợ thuế nào khác thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) của Bộ Tài chính để xét hoàn thuế hoặc không thu thuế tương ứng với số hàng hóa thực tái xuất cho Công ty theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường