TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10823/CT-TTHT
V/v: thuế nhà thầu nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày16 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Dệt May Gia Định - Phong Phú Đ/ch: 189 Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM Mã số thuế: 0305412008

Trả lời văn bản số 39/2015/GDP ngày 21/10/2015 của Công ty về thuế nhà thầu nước ngoài; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. (gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượngáp dụng:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng mua hàng hóa, nguyên liệucủa nhà cung cấp ở nước ngoài (Công ty Swift), s hàng hóa, nhiên liệu này nhà cung cấp ở nước ngoài ký hợp đồng mua của Công ty khác tại Việt Nam (Công ty Tường Phát) và yêu cầu Công ty Tường Phát giao cho Công ty theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ thì trước khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp nước ngoài, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu để nộp vào Ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

- Thuế GTGT: Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, do đó không phải khấu trừ thuế GTGT.

- Thuế TNDN: Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu là 1%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bn quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
hòng KT1;
- Phòng PC;

- Lưu
VT, TTHT.
2770/15 Thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga