BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Xác nhận serial tem rượu nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Thực hiện quy định việc xác nhận về số lượng và số sêri tem rượu nhập khẩu theo quy định Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem rượu đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước trên hệ thống thông quan điện tử VNACCS, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
Đối với rượu đóng chai nhập khẩu qua các cửa khẩu, cán bộ công chức Hải quan giám sát việc dán tem thực hiện việc xác nhận về số lượng và số sêri tem rượu nhập khẩu thực sử dụng lên trên hệ thống thông quan điện tử VNACCS và có trách nhiệm in tờ khai (đã có nội dung cập nhật số lượng và số sêri tem rượu nhập khẩu) giao cho doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự in khi tờ khai đủ điều kiện thông quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TVQT (để p/h);
- Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương, đ/c số 45A, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, ĐT 04.38232171 (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường