VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10823/VPCP-CN
V/v điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030

Hà Nội, ngày12 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 1895/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết kiến nghị nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: QP, KH&ĐT, TC, XD, TP, TN&MT, KH&CN, VH, TT&DL, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TGĐ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, PL, KTTH, QHQT, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục