Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10828 TC/VP NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2002
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 82/2002/TT-BTC

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

- Cơ quan Trung ương của các đoànthể

Bộ Tài chính đã banhành Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung mộtsố nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hànhNghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế GTGT. Trong quá trình in ấn, Thông tư này đã có sai sót cần đượcđiều chỉnh. Cụ thể như sau:

Tại Trang 11 dòng 9 (từ dưới lên) đã in "…. tại điểm 6, mụcIII…", nay xin sửa lại là "… tại điểm 2, mục III…"

Bộ Tài chính thành thật xin lỗi về sai sót trên và đề nghịcác cơ quan đính chính giúp để thực hiện.