TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Hợp Nhất
Địa chỉ: 50B Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0308183123

Trả lời văn bản ngày 10/01/2014 củaCông ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ:

+ Tại Khoản 3 Điều 14 quy định:

“Hóa đơn được lập thành nhiều liêngồm: liên giao cho người mua, liên người bán giữ và một số liên khác theo yêucầu của hoạt động kinh doanh. Nội dung lập hóa đơn phải được thống nhất trêncác liên hóa đơn có cùng một số.”

+ Tại Khoản 2 Điều 17 quy định:

Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêucầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bênlập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hànghóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dunglập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ,và các thỏa thuận bồithường giữa hai bên (nếu có).”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, ngày 11/6/2012 nhậnđược hóa đơn số0079123 của Công tyTNHH Sao Sư Tử, nhưng do hoá đơn ghi sai nên Công ty SaoSư Tử đã xuất lại choCông ty hóa đơn mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu ST/11P, số 0000001 ngày 23/8/2012và ghi dòng “thay thế hóa đơn số 0079123 ngày 11/6/2012” bằng bút bi trực tiếplên liên 02 như bản chụp đính kèm và các hoá đơn này hai bên đã kê khai thuế là không đúng quy định. Đề nghị Côngty và công ty TNHH Sao Sư Tử lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn đã ghisai đồng thời lập hoá đơn mới thay thế, trên hoá đơn ghi rõ “Thay thế hóa đơnsố 0000001 ngày 23/8/2012”. Căn cứ hóa đơn thay thế hai bên mua bán kê khaiđiều chỉnh theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận 1;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
155_5483 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga