TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/GSQL-GQ3
V/v thủ tục chuyển nhượng xe ô tô của ĐSQ Bra-xin tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Đại sứ quán nước Cộng hòa Liên bang Bra-xin tại Hà Nội
(Địa chỉ: 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quánnước Cộng hòa Liên bang Bra-xin tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số111/13 ngày 24/10/2013 về việc đề nghị tạo điều kiện để ông Vũ Thành Long,người đang quản lý, sử dụng chiếc xe ô tô hiệu Toyota Landcruiser, số khungJTECJ09J3 05507513, số máy 1FZ0533819 được thực hiện thủ tục chuyển nhượng vànộp thuế như sau:

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chínhtại công văn số 6648/BTC-TCHQ ngày 24/5/2013 và công văn số 7057/BTC-TCHQ ngày03/6/2013 về việc hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao,biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định, đề nghị Đạisứ quán Bra-xin tại Hà Nội hướng dẫn ông Vũ Thành Long liên hệ trực tiếp với CụcHải quan thành phố Hà Nội để được xem xét, giải quyết thủ tục chuyển nhượngchiếc xe ô tô nêu trên theo đúng quy định.

Nhân dịp này, Cục Giám sát quản lývề Hải quan - Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đại sứ quán nước Cộng hòa Liênbang Bra-xin tại Hà Nội lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, GQ3 (03b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính