TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1083/TCT-ĐTNN
V/v: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với mặt hàng xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 8105/CT-ĐTNN ngày 27/12/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu tại chỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điểm 1 Mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, công văn số 8282 TC/TCT ngày 12/8/2003 và hướng dẫn tại tiết d-3, điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp năm 2003, 2004 Công ty TNHH Sheang Lih Cycle VN ký hợp đồng bán hàng cho Công ty TNHH Extreme International (Đài Loan) nhưng được chỉ định giao cho Công ty TNHH Bor Yueh International (tại Việt Nam) để làm nguyên liệu sản xuất gia công hàng xuất khẩu, Công ty TNHH Sheang Lih Cycle VN đã làm đầy đủ thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu tại chỗ theo quy định; tại Hợp đồng có quy định rõ Công ty TNHH Extreme International (Đài Loan) ủy quyền cho Công ty TNHH Bor Yueh International thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH Sheang Lih Cycle VN qua tài khoản mở tại một ngân hàng tại Việt Nam thì hình thức thanh toán này chưa phù hợp với các hình thức thanh toán qua ngân hàng để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo các quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến