BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------------------
V/v: phối hợp chỉ đạo thực hiện BHYT cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành chức năng của địa phương, việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đã thu được nhiều kết quả tốt, góp phần tích cực trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, chính sách BHYT đã giúp cho nhiều người nghèo vượt qua được những khó khăn về tài chính khi bị ốm đau, bệnh tật, từ đó góp phần xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chính sách BHYT tại một số địa phương đã phát sinh những vấn đề bất cập về quy trình xét duyệt, lập danh sách cấp thẻ BHYT làm ảnh hưởng tới việc đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, nhất là các nhóm đối tượng chính sách xã hội như người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi …. Trong đó, khá nhiều đối tượng đã được bình xét và cấp thẻ BHYT thuộc diện người nghèo năm 2010 nhưng chưa được cấp thẻ BHYT mới cho năm 2011 tạo nên rất nhiều khó khăn cho cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) cũng như cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong việc đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho các đối tượng này những tháng đầu năm 2011.
Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện hộ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ với BHXH các tỉnh, thành phố để có biện pháp tích cực nhằm khắc phục những khó khăn bất cập trong việc xét duyệt, lập danh sách hộ nghèo, danh sách trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương và đảm bảo nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng này, cụ thể như sau:
1. Đối với các đối tượng thuộc diện hộ nghèo:
- Chỉ đạo Sở Lao động thương binh và xã hội chủ trì, hướng dẫn các ngành có liên quan khẩn trương triển khai bình xét và lập danh sách người nghèo theo tiêu chuẩn mới về hộ nghèo ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển cho BHXH tỉnh trước ngày 31/3/2011 để thực hiện cấp thẻ BHYT mới cho người nghèo.
- Trong khi chờ xét duyệt, lập danh sách hộ nghèo theo chuẩn mới, để đảm bảo liên tục quyền lợi KCB BHYT cho người nghèo, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chấp thuận để Cơ quan BHXH tỉnh thực hiện gia hạn thẻ BHYT cho người nghèo theo danh sách cũ đến 31/3/2011. Đồng thời chỉ đạo Sở Tài chính cấp kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo theo danh sách cũ từ 01/01/2011 đến 31/3/2011. Thẻ BHYT người nghèo cấp theo danh sách mới sẽ được ghi giá trị sử dụng từ 01/4/2011 đến 31/3/2012.
2. Đơn vị trẻ em dưới 6 tuổi:
- Chỉ đạo Sở Lao động thương binh và xã hội định kỳ hằng quý, sau khi nhận danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ BHYT do cơ quan BHXH cung cấp, sao chuyển danh sách này cho các Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện để chuyển cho Ủy ban nhân dân các xã thực hiện rà soát, lập danh sách bổ sung trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ, gửi cơ quan BHXH huyện (các trường hợp trẻ mới sinh, Ủy ban nhân dân xã vẫn thực hiện lập danh sách định kỳ hằng tháng gửi BHXH huyện).

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

- Chỉ đạo Sở Tài chính định kỳ hằng năm, căn cứ vào báo cáo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh về số lượt trẻ em dưới 6 tuổi đi KCB không có thẻ BHYT (sử dụng giấy khai sinh, giấy chứng sinh hoặc giấy tờ hợp pháp khác), tổng chi phí KCB của đối tượng này, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để hoàn trả cho quỹ BHYT bằng số kinh phí KCB mà cơ quan BHXH đã thanh toán cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi nêu trên.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được hoàn thiện, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của quốc gia.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ LĐTBXH (để báo cáo);
- Các Phó TGĐ;
- BHXH các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- BHXH các Bộ: QP, CA, Ban CYCP;
- Các Ban: Thu; Chi; CST; KHTC;
- Lưu VT, CSYT (2b).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19