BỘ XÂY DỰNG

----------

Số: 1084/BXD-HĐXD

V/v: góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH Quốc tế Nhà Xinh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3851/SKHĐT-ĐKĐT ngày27/5/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH Quốc tế Nhà xinh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu đầu tư thành lập Công ty TNHH Quốc tế Nhà xinh 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp; trang trí nội ngoại thất công trình thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

2. Căn cứ hồ sơ cho thấy chủ đầu tư là Công ty Good House International Limited được thành lập theo pháp luật Hàn Quốc có chức năng hoạt động xây dựng phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tại Việt Nam; các tài liệu pháp lý của chủ đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.

3. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu đ­ược cấp giấy chứng nhận đầu t­ư, đề nghị Quý Sở gửi văn bản cho cơ quan nhà n­ước quản lý về xây dựng tại địa ph­ương đư­ợc biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

4. Lưu ý: Đề nghị Quý Sở kiểm tra Hợp đồng thuê văn phòng giữa Công ty Fei – Yueh Việt Nam với cá nhân Ông Chen, Yu-Hsin (đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Quốc tế Nhà xinh) đáp ứng điều kiện về kinh doanh bất động sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

đã ký

Bùi Phạm Khánh