BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1084/TCHQ-KTTT
V/v hạch toán kế toán trên KT 559

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 0134/HQAG-NV ngày 10.02.2010 của Cục Hảiquan Tỉnh An Giang v/v đề xuất bổ sung chức năng trong chương trình KT 559,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của đơn vị phát sinh là do kế toán đơn vị sử dụng"Chứng từ ghi sổ không liên quan đến tờ khai" trong chương trình KT559 để hạch toán chứng từ uỷ nhiệm chi hoàn thuế tạm thu từ tài khoản tạm thucủa Hải quan cho các doanh nghiệp.

Đối với thuế tạm thu được hoàn của các doanh nghiệp (tờ khaimậu dịch), kế toán đơn vị phải sử dụng "Chứng từ ghi sổ liên quan đến tờkhai" trong chương trình KT 559 để hạch toán chứng từ uỷ nhiệm chi hoànthuế tạm thu từ tài khoản tạm thu của Hải quan cho các doanh nghiệp.

Yêu cầu đơn vị:

- Thực hiện đúng quy định về trình tự thanh toán tiền thuếnêu tại Điều 22 và xử lý số tiền thuế được hoàn theo Điều 130 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20.04.2009 của Bộ Tài chính.

- Thực hiện hạch toán số tiền thuế tạm thu được hoàn theoquy định nêu tại điểm 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4, 3.2.5 mục B, phần II Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10.04.2006 của Bộ Tài chính. Kế toán đơn vị căn cứ cáctrường hợp cụ thể để áp dụng sơ đồ hạch toán kế toán số 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4;3.2.5 thuộc mục II, Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10.04.2006 của Bộ Tài chính.

- Trực tiếp liên hệ với Cục Công nghệ thông tin và Thống kêHải quan để được hướng dẫn cụ thể về cách thức sử dụng các chức năng, cách thứcnhập liệu trên chương trình KT 559.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn