BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------------

Số: 1084/TCT-CS
V/v: trả lời chính sách thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 4467/CT-TTHT ngày 21/9/2009 của Cục thuế tỉnh QuảngNam đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý dịch vụ chấp nhận hòa mạng và phát triển thuê bao điện thoại

Tại công văn số 10587/BTC-TCT ngày 24/7/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: Người nộp thuế là đại lý bán của dịch vụ bưu điện, xổ số, bán vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc bán bảo hiểm theo đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai doanh thu dịch vụ nhận bán đại lý và không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với khoản hoa hồng đại lý được hưởng.

Căn cứ hướng dẫn trên: Trường hợp bưu điện tỉnh Quảng Nam là đại lý dịch vụ bưu điện theo đúng giá quy định của Viễn thông Quảng Nam hưởng hoa hồng thì không phải khai thuế GTGT đối với dịch vụ nhận đại lý và hoa hồng đại lý được hưởng.

2. Về việc thanh toán qua ngân hàng của hàng xuất khẩu, nhập khẩu Điểm 1.3.c3 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007; điểm 1.2.đ3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính đã có hướng dẫn các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng của hàng xuất khẩu.

Đề nghị Cục thuế căn cứ hướng dẫn trên và đối chiếu với trường hợp cụ thể của doanh nghiệp để xem xét giải quyết theo quy định

3. Về thuế GTGT đối với quặng ilmenite có hàm lượng lớn hơn 10% xuất khẩu

Điểm 23 Mục II Phần A Thông tư số 129/2009/TT-BTC ngày 26/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT có:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

"Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến. Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến là những tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt xẻ "

Căn cứ quy định trên: Nếu quặng ilmenit là khoáng sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác khi xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0% khi xuất khẩu).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-Bộ TC
- Vụ PC- TCT
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?