BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1084/TCT-PCCS
V/v: xử lý đối với việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục thuế nhận được công văn số 009/TPh ngày 23/1/2007 của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Trường Phát hỏi vềviệc xử lý đối với việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại điều 1.1 mục III công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm đối với hành vi mua, bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hướng dẫn: “Hóa đơn mua, sử dụng bất hợp pháp không được sử dụng để kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng, không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.Cơ quan thuế khi phát hiện cơ sở kinh doanh có các hành vi vi phạm nêu trênphải lập biên bản và tùy theo hành vi vi phạm, mức độ vi phạm để áp dụng ngay các biện pháp xử lý dưới đây:

a. Có biện pháp truy thu ngay số thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ hoặc được hoàn; truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên,trường hợp Doanh nghiệp tư nhân thương mại Trường Phát có mua hàng hóa, dịch vụphát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn nhưng cơ quan công an đãcó kết luận là các hóa đơn không hợp pháp thì doanh nghiệp tư nhân Trường Phát sẽ bị truy thu số thuế GTGT đã được khấu trừ hoặc được hoàn đồng thời không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hóa đơn này.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thông báo Chi cục thuế quận 11 để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế quận 11;
- DNTN TM Trường Phát;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT; PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương