Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1084/VPCP-KTTH NGÀY 5 THÁNG 03 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾTKHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT THIẾC CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi: - Bộ Tài chính,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Công nghiệp,

- Bộ Thương mại,

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

- Ban Vật giá Chính phủ.

Về đề nghị của Bộ Công nghiệp (Công văn số 4092/CV-TCKT ngày01 tháng 10 năm 2001 và số 338/CV-TCKT ngày 28 tháng 01 năm 2002), ý kiến cácBộ: Tài chính (Công văn số 1228 TC/TCDN ngày 20 tháng 12 năm 2001), Kế hoạch vàĐầu tư (Công văn số 7592 BKH/CN ngày 09 tháng 11 năm 2001), Thương mại (Côngvăn số 2702/TM-XNK ngày 24 tháng 10 năm 2001), Ban Vật giá Chính phủ (Công vănsố 867/BVGCP-TLSX ngày 26 tháng 10 năm 2001), về việc giải quyết khó khăn chosản xuất thiếc của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn TấnDũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Khoáng sản Việt Namnghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc tổ chức sản xuất vừa qua; thực hiệnphương án sắp xếp, tổ chức lại sản xuất của các đơn vị sản xuất thiếc cho phùhợp và có hiệu quả; thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu theo quy định, nhấtlà đối với những đơn vị kinh doanh không có hiệu quả.

2. Bộ Tài chính căn cứ vào quy định hiện hành xem xét hỗ trợtừ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu đối với số lỗ phát sinh từ xuất khẩu thiếc trong 8tháng đầu năm 2001 của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam; cho phép tạm thời lùikhấu hao tài sản cố định phục vụ sản xuất thiếc để giảm lỗ của Tổng công ty.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo ngân hàng thương mạiliên quan xử lý đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam theo quy định vàthẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện.