VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1084/VPCP-QHQT
V/v Ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Cộng hoà Xây-sen

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1035 TC/TCT ngày 28 tháng 01 năm 2003 về việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Chính phủ cộng hoà Xây-sen và Chính phủ Cộng hoà Nam Tư, phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính ký “Hiệp định giữa Chính phủ nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hoà Xây-sen về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập” Với nội dung như bản dự thảo hiệp định trình kèm theo công văn trên của Bộ Tài chính.

- Bộ Ngoại giao làm thư uỷ nhiệm một đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ta ký Hiệp định này với Bạn.

2. Về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Cộng hoà liên Bang Nam tư yêu cầu Bộ Tài chính xác định lại chủ thể sẽ ký Hiệp định này với ta để trình Thủ tướng xem xét quyết định.

3. Bộ Ngoại giao thông báo cho Bộ Tài chính việc thực hiện Điều 2 trong Quyết định số 33/2000/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với An-giê-ri.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao