VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Lùi thời gian trình Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển các Cụm liên kết ngành ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9812/BKHĐT-QLKTTW ngày 05 tháng 12 năm 2013), về việc lùi thời gian trình Thủ tướng Chính phủ Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển các Cụm liên kết ngành ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Đồng ý lùi thời gian trình Thủ tướng Chính phủ Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển các Cụm liên kết ngành ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" vào tháng 12 năm 2014 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).Khanh.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ