BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1085/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu lô hàng viện trợ phi Chính phủ do Tổ chức Samaritan’s Purse tài trợ

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Tổchức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse Việt Nam
(Đ/c: Phòng 3206 Tòa nhà Vinaconex 34T Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, HN)

Trả lời công văn số 001/2015-SPIR-OCC/CV ngày06/01/2015 của Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse Việt Nam(SPIR-VN) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo khai báo của Hội bảo trợ trẻ em thành phố HồChí Minh tại tờ khai số 23/NVT-PMD ngày 20/12/2014 thì lô hàng viện trợ do Tổchức Samaritan’s Purse tài trợ cho trẻ em bao gồm nhiều mặt hàng (đồ chơi trẻem, đồ dùng học tập,...), mới 100%, không có hàng thuộc danh mục phải kiểm trachuyên ngành.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa củaCục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho thấy lô hàng gồm 2 container 40” sốMSKU6276346 và MRKU0597121 có một số mặt hàng không đúng khai báo trên tờ khaixác nhận viện trợ số 1771/005/XNKVT và có một số mặt hàng quần áo, thú nhồibông là hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra chất lượng theo Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 5/11/2009 của Bộ Công Thương. Do vậy, đề nghị Tổ chức Cứutrợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse Việt Nam thực hiện thủ tục kiểm tra chấtlượng đối với lô hàng nêu trên theo quy định.

Trường hợp, Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tếSamaritan’s Purse Việt Nam đề nghị miễn kiểm chất lượng hàng hóa, đề nghị Tổ chứchướng dẫn đơn vị nhập khẩu liên hệ với cơ quan kiểm tra để được xem xét, giảiquyết.

Trên cơ sở Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hoặcThông báo miễn kiểm tra chất lượng và hồ sơ liên quan, cơ quan Hải quan sẽ giảiquyết thủ tục nhập khẩu lô hàng viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Cứu trợNhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse cho trẻ em Việt Nam theo quy định.

2. Đối với các lô hàng viện trợ tương tự như trên,đề nghị Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse Việt Nam lưu ý đếnnhững hàng hóa thuộc danh mục hàng phải kiểm tra chuyên ngành để phân loạiriêng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giải quyết thủ tục nhập khẩu củacơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Tổ chứcCứu trợ Nhân đạo Quốc tế Samaritan’s Purse Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hồ Chí Minh (để t/h);
- Vụ XNK - Bộ CT (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh