TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1085/TCT-PCCS
V/v: Các chỉ tiêu trên mẫu hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 30 CT/AC ngày 16/01/2006 về việc các chỉ tiêu trên mẫu hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 7, mục I, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 về việc in, phát hành, sử dụng quản lý hóa đơn thì mẫu hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền phải có các chỉ tiêu sau: tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị bán hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT. Do đó, mẫu hóa đơn bán lẻ đăng ký với cơ quan thuế không cần phải có ký hiệu sêri, số hóa đơn như đề xuất của Cục thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương