BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Trả lời công văn số 368/CT-THDT ngày12/2/2007 của Cục thuế tỉnh Đăk Lăk về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 169/TCT-PCCS ngày 9/1/2007 của Tổng cục Thuế thì cà phê được làm sạch; sấy khô;tách tạp chất; phân loại kích thước, trọng lượng; dùng máy để loại bỏ các hạt chất lượng kém, bắn màu, đánh bóng, đóng gói thành cà phê thành phẩm chất lượng cao áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%; còn cà phê chỉ sơ chế (làm sạch, phơi, sấykhô) ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 5% đối với mặt hàng cà phê (được làm sạch; sấy khô; tách tạp chất; phân loại kích thước, trọng lượng; dùng máy để loại bỏ các hạt chất lượng kém, bắn màu, đánh bóng, đóng gói thành cà phê thành phẩm chất lượng cao) trước ngày công văn hướng dẫn số169/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế nêu trên thì không xử lý lại thuế GTGT theo hóađơn đã xuất theo thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương