BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Chính sách thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 3001/HQHCM-TXNK ngày 19/8/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về chính sách thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại công văn số 8300/BTC-CST ngày 23/6/2014 của Bộ Tài chính thì: Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, hoàn thuế...) trong các trường hợp liên quan như: Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất... được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.
Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì thủ tục quản lý thuế, chính sách thuế (đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, hoàn thuế...) đối với thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp được áp dụng như đối với thuế nhập khẩu, không phân biệt việc thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp phát sinh trước hay sau ngày ban hành công văn số 8300/BTC-CST của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân