VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10850/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo chí nêu về liệt sĩ Đặng Trường Thanh, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Quốc phòng.

Ngày 21 tháng 12 năm 2013, Báo Dântrí điện tử đưa tin "Mẹ liệt sĩ ôm hài cốt con khóc, chính quyền vẫn khôngcho đưa vào nghĩa trang", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khẩntrương xác minh, làm rõ thông tin báo Dân Trí đã nêu, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định