BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 10851/TCHQ-TXNK
V/v: Ân hạn 275 ngày hàng SXXK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 778/HQCM-NV ngày 22/8/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cà Mau kiến nghị vướng mắc về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu của trường hợp Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX trực thuộc Công ty cổ phần chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (CAMIMEX); Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định“Trường hợp công ty mẹ nhập khẩu, cung ứng cho các công ty thành viên trực thuộc hoặc công ty thành viên nhập khẩu cung ứng cho các đơn vị trực thuộc công ty thành viên hoặc công ty thành viên nhập khẩu cung ứng cho công ty thành viên khác thì các đơn vị trực thuộc công ty mẹ, trực thuộc công ty thành viên, công ty thành viên khác phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên". Theo đó, các đơn vị trực thuộc công ty mẹ, trực thuộc công ty thành viên, công ty thành viên khác để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu thì phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy địnhtại khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cà Mau biết và hướng dẫn Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang