VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10856/VPCP-KTTHV/v nộp lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

-Bộ Tài chính;
-
B Tư pháp,
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Văn phòng Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn s 17517/BTC-TCT ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc nộp lợi nhuận còn lại theo Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo trong đó làm rõ khái niệm, phạm vi vốn Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp; báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ;
-
Phó TTg Vũ Văn Ninh;
-
VPCP: BTCN,các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lýTTgCP, các Vụ: TH, V.III, PL,TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIM
PHÓ
CHỦ NHIM
Nguyễn Sỹ Hiệp