BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN --------------------

Số: 1086/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế ôtô NK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trên cơ sở kết quả làm việc ngày 02/02/2010 giữa Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá và Công ty Cổ phần ôtô Hyundai Thành Công về việc vướng mắc giá tính thuế hai loại xe ôtô Hyundai Tucson, Hyundai Sonata của Công ty Cổ phần ôtô Hyundai Thành Công nhập khẩu tại Cục Hải quan TP Hải Phòng, Hải quan tỉnh Thanh Hoá. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá:

1. Thực hiện kiểm tra lại toàn bộ trình tự, thủ tục, thẩm quyền, hình thức văn bản đã thực hiện trong quá trình kiểm tra, tham vấn, xác định giá và ấn định thuế đối với các lô hàng nhập khẩu xe ôtô Hyundai Tucson, Hyundai Sonata do doanh nghiệp khiếu nại.

2. Kiểm tra lại các khâu nghiệp vụ đã thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá của Tổng cục Hải quan. Trong đó lưu ý các vấn đề:

- Cơ sở nghi vấn: Thực hiện theo đúng điểm b3 khoản 3 mục I Phần III Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008.

- Căn cứ bác bỏ: Thực hiện theo đúng quy định tại tiết d.4.I khoản d.4 điểm 5, mục I Phần III Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008.

- Cơ sở và phương pháp xác định giá: Thực hiện xác định trị giá theo đúng trình tự, nguyên tắc, phương pháp và dữ liệu có sẵn thu thập được. Trường hợp xác định trị giá thấp hơn cơ sở dữ liệu giá thì phải có căn cứ, cơ sở rõ ràng và báo cáo rõ lý do về Tổng cục.

2. Thực hiện giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp trên cơ sở kết quả kiểm tra rà soát các nội dung trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng