BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: Giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.
Trả lời công văn số 41/CT-KK &KTT ngày 10/01/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm 2 Điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:
"Các trường hợp thuộc diện kiểm tra hồ sơ trước khi hoàn thuế:
c) Người nộp thuế đã có hành vi trốn thuế, gian lận về thuế trong thời hạn 2 năm tính từ thời điểm đề nghị hoàn thuế trở về trước;
…".
Tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/1/2011 đã quy định:
"Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm, kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Trường hợp người nộp thuế có nhiều lần đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm, nếu trong lần đề nghị hoàn thuế đầu tiên tính từ sau thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế, cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế không có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn quy định tại Điều 107 Luật Quản lý thuế, hoặc hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế thì những lần đề nghị hoàn thuế tiếp theo, hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế không thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế. Trường hợp phát hiện những lần đề nghị hoàn thuế tiếp theo, người nộp thuế có hành vi khai sai đối với hồ sơ hoàn thuế, hành vi trốn thuế, gian lận về thuế quy định tại Điều 107, Điều 108 Luật Quản lý thuế thì hồ sơ đề nghị hoàn thuế vẫn thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn theo đúng thời hạn 02 năm, kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế".
Tại điểm 2.6 mục II phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó hướng dẫn:
"2.6. Hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng kiểm tra trước khi hoàn thuế thuộc một trong trường hợp:
- Người nộp thuế đã bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế trong thời hạn 2 năm tính từ thời điểm đề nghị hoàn thuế trở về trước.
…"
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH thực phẩm QVD Đồng Tháp nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế trong năm 2010 thì Công ty được xem xét giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính nêu trên. Trường hợp năm 2011 Công ty TNHH thực phẩm QVD Đồng Tháp nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì Công ty được giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty thực phẩm QVD Đồng Tháp;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Lưu: VT, PC, KK, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?