BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1086/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 599/CT-DN1 ngày01/02/2007 của Cục thuế Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn vướng mắc việc hoàn thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi kết thúc dự án, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: "Thuế Giá trị gia tăng: Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướngdẫn hiện hành".

Tại điểm 4, mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: "cơ sở kinh doanh quyếttoán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Cofiva (Pháp) là nhà thầu xây dựng và bảo hành nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 giai đoạn từ tháng 03/2003 đến tháng 06/2005 và thực hiện đăng ký, kê khai,nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cofiva có phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. Tháng 06/2005 là thời điểm kết thúc dự án xây dựng và bảo hành nhà máy điện Phú Mỹ 2.2, Cục thuế đã tiến hành kiểm tra, quyết toán thuế đối với Công ty Cofiva, Công ty Cofiva quyết toán thuế khi kết thúc dự án có số thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được hoàn thuế GTGTtheo quy định trên. Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Bà Rịa Vũng Tàu biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương