BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1086 TM/ĐT
V/v hướng dẫn nhập khẩu vật tư, thiết bị để xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại

Trả lời đề nghị của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại tại văn bản số 097/CTY ngày 25/02/2003 về việc nhập khẩu vật tư, thiết bị để xây dựng công trình bằng nguồn vốn tự có (không phải vốn ngân sách Nhà nước);

Căn cứ Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ các hồ sơ kèm theo về việc nhập khẩu vật tư, thiết bị để xây dựng công trình nêu trên;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Do việc nhập khẩu vật tư, thiết bị để đầu tư, không phải bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước mà bằng nguồn vốn tự có, nên công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để đăng ký hợp đồng nhập khẩu và làm thủ tục nhập khẩu vật tư, thiết bị nêu trên tại cơ quan hải quan cửa khẩu, trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu.

Vậy thông báo để công ty được biết và thực hiện.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
P.VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
Phạm Sỹ Chung