TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10866/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Khuôn mẫu và sản phẩm kim loại VINA
Địa chỉ: Đường số 6, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM
Mã số thuế: 0302558471

Trả lời văn bản số 02/CV-VP /2013ngày 13/12/2013 của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN) , Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tưsố 123/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

“ Trừ các khoản chi nêutại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đápứng đủ các điều kiện sau:

- Khoản chi thực tế phát sinhliên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Khoản chi có đủ hoá đơn,chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”

Căn cứ quy định nêu trên, khoảnchi phí đi công tác nước ngoài (tiền vận chuyển, tiền thuê chỗ ở) tại Thái Lancủa Giám đốc Công ty phục vụ cho hoạt động sản xuấtkinh doanh nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp thì được tính vào chiphí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Ktra 1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
3479_ 319126 /13 ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga