BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1087/BNN-TCLN
V/v ý kiến đối với Dự án khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: UBND tỉnh Cao Bằng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được văn bản số 332/UBND-CN ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng vềviệc xin ý kiến đối với Dự án khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khuvực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, sau khi nghiên cứu báo cáo thuyết minhvà các tài liệu liên quan đến quy hoạch đất lâm nghiệp của tỉnh Cao Bằng, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Về cơ bản, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn thống nhất với Báo cáo thuyết minh khoanh định khu vực cấm hoạtđộng khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Cao Bằng doUBND tỉnh Cao Bằng thực hiện. Đối với diện tích đất lâm nghiệp, theo điều 28của Luật Khoáng sản quy định, khu vực đất rừng đặc trưng, đất rừng phòng hộthuộc đối tượng cấm hoạt động khoáng sản; khu vực Bảo tồn thiên nhiên thuộc đốitượng tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Như vậy, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng rà soát diện tích quy hoạch 3 loạirừng của tỉnh, đối chiếu với diện tích thuộc các khu vực cấm hoạt động khoángsản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được đề xuất trong Báo cáothuyết minh để thống nhất số liệu diện tích, hoàn thiện Dự án và trình phêduyệt theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn