TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1087/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xăng, dầu cung ứng (tái xuất) cho tàu bay trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex
(Đ/c: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 225/PA-KD ngày 22/7/2014 của Công ty Cổphần Nhiên liệu bay Petrolimex về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lývề Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy địnhtại khoản 1, Điều 65 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày29/6/2006, khoản 11, Điều 23 Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 củaChính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, việc Công ty cổ phầnNhiên liệu bay Petrolimexsử dụng Giấyphép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấpvà Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không doBộ Giao thông Vận tải cấp khi làm thủ tục tái xuất (cung ứng) xăng, dầu cho tàubay trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh theo quy định tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Nhiên liệu bayPetrolimex được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha