BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1087/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 19982/CT-HTrng ày 14/12/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại điểm 3.27, Mục II, Phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếgiá trị gia tăng hướng dẫn:

"3.27 Các loại hàng hóa, dịch vụ khác không quy định tại Mục II, Phần A và Mục II, Phần B Thông tư này” áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ và Công ty cổ phần quỹ LNG hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án Khu đô thị Vĩnh Thái Nha Trang. Để được tham gia vào dự án này,Công ty cổ phần quỹ LNG phải trả cho công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ một khoản tiền (không phải là vốn góp để thành lập pháp nhân mới). Khi trả,Công ty phải xuất hóa đơn GTGT theo quy định đối với khoản doanh thu này. Căn cứ theo quy định nêu trên, khoản doanh thu này của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế đượcbiết và hướng dẫn thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương